فعالیت قبل از بلندخوانی:

کتاب را برای بچه‌ها معرفی کردم و سؤالی نپرسیدم تا خود کتاب را که می‌خوانند در جریان کتاب قرار بگیرند و برایشان جالب‌تر باشد و قدم‌به‌قدم باشخصیت داستان همراه شوند.

فعالیت در حین بلندخوانی:

با لحن مناسب داستان کتاب را خواندم.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

سپس از آن‌ها خواستم کتاب را بخوانند و به‌صورت نوبتی و در زنگ هنر از آن‌ها خواستم باغ خود را بسازند.

آموزگار: خانم ایمان فقیهی پور

محل اجرا: دبستان مهر و ماه کرانی اوز فارس

بیشتر بخوانید: