کتاب گل‌های ختمی بر دیوار را بلندخوانی کردیم. برای فعالیت بعد از بلندخوانی دانش‌آموزان پایه پنجم عروسک‌ها و صحنه را ساختند و سپس نمایش داستان را اجرا کردند.

مربی: صدیقه تاجیک

محل اجرا: . دبستان لاله های انقلاب، پاکدشت