کتاب الفباورزی واک ( ر)

با کودکان در مورد حیوان روباه صحبت کردیم پرسیدیم بچه‌ها روباه چه چیزی می‌خورد؟ پاسخ دادند گوشت، جوجه، یکی از کودکان به شوخی گفت: کوبیده می‌خورد.

بچه‌ها بدن روباه از چه چیزی پوشیده شده گفتند: از مو، پشم. گفتیم: یعنی مثل گوسفند؟ گفتند: نه و متوجه شدند‌ که از مو است.

پرسیدیم بچه‌ها روباه اولش چه چیزی دارد؟ گفتند: ر دارد

شعر واک ر را با کودکان خواندیم و تکرار کردند. پرسیدیم چه وسایلی را توی کلاس می‌بینید که ر دارند بچه‌ها با نگاه کردن به وسایل کلاس پاسخ دادند: پرده، دیوار، برگ و…

بعد داستان را خواندیم و در حین خواندن از کودکان سؤال کردیم بچه‌ها فریب دادن یعنی چه؟ گفتند: یعنی کسی دروغ بگوید.

همچنین در بین داستان با خواندن قسمت‌هایی از داستان از کودکان خواستیم که بقیه داستان را حدس بزنند که یکی از کودکان گفت: آن آقا می‌آید و روباه را می‌زند و به او می‌گوید با مرغ‌های من چه‌کار داری؟

برای فعالیت  کودکان باعلاقه نمایش داستانک را اجرا کردند و کاردستی روباه را هم درست کردند.

بلندخوانی نوبت عصر مانند نوبت صبح بود و برای فعالیت آن کودکان نمایش اجرا کردند.

مربیان: فریده جوزی و منیژه نصیری

محل اجرا: کتابخانه آوای ماندگار، شوش

بیشتر بخوانید: