فعالیت قبل از بلندخوانی:

قبل از شروع با بچه‌ها سی‌بی‌لک را ساختیم و بعد از اتمام آن، سی‌بی‌لک را در دست تک تک بچه‌ها دادم تا با آن آشنا بشوند، صدای گربه را در بیاورند و شادی کنند. زهرا خیلی زرنگ بود دوست داشت خودش سی‌بی‌لک را در دست بگیرد و صدای آن‌را دربیاورد و من هم گذاشتم.

فعالیت حین بلندخوانی:

بعد از آن شروع به خواندن داستانک کردم و از بچه‌ها سوالاتی از قبیل خانه سی‌بی‌لک کجاست؟ و داره چه کار می‌کنه؟ کردم.

آن‌ها هم جواب می‌دادند و با نشان دادن تصویر داستان ازشان خواستم هرچی تو تصویر هست را نام ببرند. آن‌ها هم با اشتیاق می‌گفتند.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

بعد از داستان از بچه‌ها خواستم با کاردستی که از قبل درست کردیم خانه سی‌بی‌لک را بریمان درست کنند.

آن‌ها هم درست کردند بعدازآن شعر روز روز،  شب شب را  باهم تمرین کردیم و بچه‌ها خیلی خوب از آهنگ استقبال کردند یکی روز شد، یکی شب و بقیه دست می‌زدند. در آخر مونای سه‌ساله گفت می‌شود خورشید را ببرم می‌خواهم به مامانم نشان بدهم من هم با خوشحالی به او گفتم: بله عزیزم ودادم تا ببرد.

مربیان:خانم شهناز دلفی و مهناز حسین نصب و سمیه جعادله

محل اجرا: منزل شخصی در روستای مگرنات یک، بخش شعیبیه، شهرستان شوشتر، استان خوزستان

بیشتر بخوانید: