نخستین گروه اعزامی «با من بخوان» به پلدختر از روز دوشنبه ۲ اردیبهشت ۹۸ در این شهر حضور یافت و برنامه کتاب‌درمانی خود را به روش بلندخوانی کتاب‌های باکیفیت و انجام فعالیت‌های گوناگون در پیوند با کتاب، برای کودکان سیل‌زده‌ی این شهر آغاز کرد تا با این روش، به کودکان در تحمل بار فشارهای روحی ناشی از وقوع بحران یاری رساند.

گزارش کوتاه را در کتابک بخوانید:
https://ketabak.org/j6131