بخش سوم داستانک دوم سی‌بی‌لک، آوای باران را برای دانش‌آموزان بلندخوانی کردیم. برای فعالیت بعد از بلندخوانی از آن‌ها خواسته شد با مقوا مراحل تشکیل باران را درست کنند و سپس نمایش داستانک را با هم اجرا کردیم.

مربی: خانم دوستعلی

محل اجرا: مهد معراج، بهشهر، مازندران

بیشتر بخوانید: