کتاب فارسی‌آموز نخودی را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم.

فعالیت‌های انجام شده:

کارورزی داستانک دوم

تصویرخوانی با داستان گویی

واژه و گام بندی جمله سازی با کلمات درس که خود بچه‌ها انتخاب کردند و جمله ساخته‌اند

کار با واژه‌نامه چستانی و تصویری و پرسش و گفت‌وگو

چند بار نوشتار را خواندم و از بچه‌ها خواستم بند دوم را از بر بخوانند

نمایش موضوع آب وباد

واک ن با شعر و ریتم

بلندخوانی داستان نخودی موضوع نان

مربی: خدیجه شهنوازی

محل اجرا: مدرسه کوشا زاهدان، سیستان و بلوچستان

بیشتر بخوانید: