قبل از بلندخوانی در مورد آب با کودکان گفت‌وگو کردیم اینکه آب چه فوایدی دارد؟ چه جوری در مصرف آب می‌توان صرفه‌جویی کرد؟

بعد بلندخوانی را برایشان انجام دادم از صدای آب خوردن حیوانات خیلی خوششان می‌آمد باهم تکرار می‌کردند می‌خندیدند بعدازاینکه بلندخوانی تمام شد یکی از بچه‌ها لاک‌پشتی از خانه آورده بود دور آن حلقه زدن و نشستند یک نفر دیگر جای من نشست و از اول کتاب را بلندخوانی کرد.

بچه‌ها عروسک‌هایشان را آورده بودند و از آب‌چال به آن‌ها آب می‌دادند آن‌قدر با موضوع کتاب انس گرفته بودند انگار که در واقعیت دارند این کار را انجام می‌دهند.

حتی خودشان هم از آب‌چال آب می‌خوردند.

بیشتر بخوانید: