کتاب المر را برای دانش‌آموزان چندپایه بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی به کار با نمودار پیرنگ پرداختیم.

مربی: محمد آذریان‌

محل اجرا: مدرسه عبدالرحمن جر، روستای حاج عبدالله، بنجار، سیستان و بلوچستان

 بیشتر بخوانید: