کتاب المر را برای دانش‌آموزان پایه‌ی دوم بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی برگه‌های پرینت شده‌ی فعالیت را به بچه‌ها دادیم و همچنین ماسک المر درست کردیم.

مربی: جعفریان

محل اجرا: دبستان نیایش، نسیم شهر

 بیشتر بخوانید: