امروزهم پیش از بلندخوانی کتاب بنفشه‌های عمونوروز با کودکان درباره‌ی نوروز صحبت کردم، از بازی‌ها، مسافرت‌ها و… بچه‌ها با علاقه در این باره گفت‌وگو و اظهار نظر می‌کردند.
هنگام بلندخوانی وقتی گفتم «ننه سرما تنهای تنها بود وهیچ کسی را نداشت تا با او حرف بزند»،
امیرعلی گفت: «من میرم پیش‌اش تا دیگه تنها نباشه گرچه می‌دونم سرما هم می‌خورم!»
دانیال هم گفت: «من خانواده‌ام رو راضی می‌کنم می‌ریم پیش ننه‌سرما تا دیگه تنها نباشه» و این گونه بود که همه بچه‌ها اعلام کردند حاضرند نزد ننه‌سرما بروند تا او را از تنهایی درآوردند.

مربی: شکوفه امیریان
محل اجرا: سرپل ذهاب کرمانشاه

گزارش کامل در کتابک:
https://ketabak.org/1627a