یک المر دیگر در کتابخانه با من بخوان خرم‌آباد

کودکان به مناسبت روز المر آن روز را جشن گرفتند و المر دیگری را بر روی در ورودی کتابخانه خود خلق کردند.

مربی: شهره کوشکی

محل اجرا: خرم‌آباد، لرستان

 بیشتر بخوانید: