روز هفتم مهرماه روز آتش‌نشانی و ایمنی و قدردانی از آتش‌نشانان بود. به همین مناسبت کتابداران کتابخانه‌ی صدرالواعظین خوانسار برنامه‌ی خلاقانه‌ای ترتیب دادند تا افزون با آشنا کردن کودکان عضو کتابخانه با فعالیت‌های آتش‌نشانی، به فضای کتابخانه پویایی بیش‌تری ببخشند.

کتابداران، ترویج‌گران و آموزگاران می‌توانند براساس مناسبت‌های هرماه از قبل کتاب‌های مرتبط را انتخاب و برای فعالیت‌های کتابخانه برنامه‌ریزی کنند. پیوند دادن کتاب و کتابخوانی با زندگی اجتماعی و فردی کودکان و نوجوانان نقش مهمی در رشد مهارت‌ها و توانایی‌های آنان و علاقه‌مند کردن‌شان کتابخوانی دارد.

گزارش این تجربه را در کتابک بخوانید:
https://ketabak.org/li7n4