الفباورزی واک (ج)

با کودکان درباره اینکه واک ج شبیه کدام واک قبلی است که یاد گرفتیم صحبت کردیم و از آن‌ها خواستیم تفاوت آن‌ها را بگویند. کودکان گفتند: شبیه واک چ است ولی واک چ سه تا نقطه دارد و واک ج یکی.

بعد از کودکان خواستیم حیواناتی که واک ج دارند نام ببرند یکی از کودکان گفت: جوجه‌تیغی.

گفتیم: بچه‌ها یک حشره هست که صدای خیلی تیزی دارد و شب‌ها صدایش درمی‌آید و بیشتر در شهرستان‌ها است. بچه‌ها خیلی فکر کردند و بالاخره یکی از آن‌ها گفت: آهان فهمیدم، جیرجیرک.

بعد خاطرات زیادی از جیرجیرک یادشان افتاد و تعریف کردند. یکی از کودکان گفت: یک‌بار توی شهرستانمان داشتیم ظرف می‌شستیم و از داخل ظرف‌ها صدای جیرجیرک می‌آمد و ما دنبالش گشتیم.

بعد شعر واک ج را چندین بار با کودکان خواندیم.

بعد تصویر داستان را نشان دادیم و از کودکان پرسیدیم فکر می‌کنید داستان درباره چیست؟ یکی از کودکان گفت: درباره جوجه‌تیغی است و کودکان هر یک حدس‌هایی زدند.

داستان را خواندیم و با کودکان در مورد آن به گفت‌وگو و پرسش و پاسخ پرداختیم. برای مثال پرسیدیم چه جانوری بیشتر از همه گوجه‌فرنگی دوست داشت و پاسخ دادند جوجه‌تیغی. پرسیدیم بچه‌ها چرا جوجه‌تیغی خیلی مهربان بود کودکان پاسخ دادند چون گوجه را روی پشتش می‌بست و می‌برد و به کرم و مورچه هم گوجه می‌داد.

کودکان واک ج و ژ را باهم اشتباه می‌گرفتند و ژله را جله تلفظ می‌کردند.

کودکان افغانی به گوجه می‌گفتند گرجه.

برای فعالیت آن کودکان هر دو نوبت با بشقاب یک‌بارمصرف جغد درست کردند.

مربیان: فریده جوزی و منیژه نصیری

محل اجرا: کتابخانه آوای ماندگار

بیشتر بخوانید: