آموزش درست کردن عروسک‌های دستکشی جهادآباد که خود بچه‌ها باراهنمایی من درست کردند.

تمرین مفهوم بزرگ‌تر و کوچک‌تر

معرفی بچه‌های عمو کوکو و مجموعه‌ی خانواده

مربی: سمیه سلیمانی نژاد

محل اجرا: جهادآباد  کودکان بازمانده از تحصیل، سراوان

بیشتر بخوانید: