کتاب چه و چه و چه یک بچه روایت خرگوش خاله است که در دشت و باد زندگی می‌کند. دشتی که در آن روباه‌های دشمن هم زندگی می‌کنند.

خرگوش خاله آبستن می‌شود و ۹ بچه می‌زاید. شمارش این بچه‌ها با زبانی که در آن آواورزی هم هست، کودکان را با پایه زبان شماردن که از ۱ تا ۹ باشد آشنا می‌کنند؛ اما یادمان باشد که کودکان برای درک درست و نه طوطی‌وار از شمارش باید در آغاز کار هر شماره را با پدیداری که شماره بر آن نهاده شده است، یک‌به‌یک برابری یا تناظر کند.

این بار خردسالان برابری کردن عددها را با بچه خرگوش‌ها انجام می‌دهند. ویژگی دیگر این روایت این است که هم افزودن و هم کاستن را در بستر روایتی داستانی به کودکان می‌آموزد. نکته مهم در آموزش شمارورزی به کودکان این است که آن‌ها در شناخت این دانش و رسیدن به بینش ریاضی نیازمند پرسیدن و اندیشیدن هستند. فضاهای آنتاگونستیک (مقابله و تضاد) به بچه‌ها کمک می‌کند افزون بر لذت از متن آهنگین در بستر تضادهای روباه و خرگوش خاله به نتیجه یا برآیند ستیز آن‌ها نیز فکر کنند و در نهان خود آرزوی پیروزی خرگوش خاله بر روباه بدکار را داشته باشند.

روباه دستش درازِ در کیسه‌اش هم بازه بچه‌ها از روباه و کیسه‌اش خبر نداشتند تا روباهِ از پشت آمد برای گرفتن بچه خرگوش‌ها شوک شدند.

مربی: شریفه  و بشرا خدنگ

محل اجرا: کتابخانه رسول اکرم دوربنی، روستای دوربنی، قشم

بیشتر بخوانید: