امسال اولین روز نشست‌های بلندخوانی را از کوره‌ی خاله‌قمر آغاز کردیم. طبق هماهنگی قبلی به محل کوره رسیدیم. کودکان آفتاب سوخته‌ی کوره با اشتیاق به سمت ما آمدند. عده‌ای نیز دوان دوان به میدان کار رفتند تا به دوستان‌شان اطلاع دهند. کم‌کم تعداد کودکان زیاد شد. بچه‌ها به کمک‌مان آمدند، موکت را زیر سایه پهن و آن‌جا را آب و جارو کردند. بعد همه با هم روی موکت نشستیم. بر خلاف انتظارمان نسیم خنکی از گرمای هوا می‌کاست…

ادامه این گزارش از نشست‌های بلندخوانی تابستانی برای کودکان کارگران فصلی کوره‌پزخانه‌های جنوب تهران را در کتابک بخوانید:
https://ketabak.org/sl3qf
تهران- محمودآباد شهرری
مربیان: خانم‌ها انگوری، رفیعی، فصیحی