بسته‌ی الفباورزی را با دانش‌آموزان ۵ الی ۷ سال کارکردیم.

نام مربی: نسرین ثابتی

محل اجرا: منزل مربی، روستای عبدالنبی، شهرستان شوشتر، بخش شعیبیه

      بیشتر بخوانید: