استان تهران، شهرستان تهران، ۲۹ آبان تا ۳ آذر

نام مربی: پروانه اکبری

نام کتاب: داستان نخودی، داستانک لولوپی صفر، کتاب داستان قورباغه دوست پیدا می‌کند

پایه تحصیل: اول

گزارش کار از زبان مربی:

آموزش واک‌های فارسی  «او»، «ژ»، «و»، «ش»
خواندن داستانک واک «او»، «ژ»، «و»، «ش» و  پیداکردن کلمات وترکیب‌هایی که کودکان آموزش دیده بودند.
پرسش از واژه‌نامه چیستانی واک «ژ» به صورت چسب‌‌‌بازی انجام شد.
ترکیب و مرور واک‌ها هر روز تمرین می‌شد.
کتاب کارورزی نخودی واک «ا» انجام شد.
کتاب لولوپی صفر داستانک ۵ و ۶ آموزش داده شد.
کنش‌ورزی و شناسایی اعداد بزرگتر و کوچکتر انجام شد.
نمایش داستانک لولوپی اجرا شد.
نمایش داستانک نخودی واک «ش» توسط کودکان انجام شد.
خواندن کتاب داستان قورباغه دوست پیدا می‌کند و  نمایش آن پس از خواندن کتاب اجرا شد.
فعالیت پرسش در کتاب کارورزی کار شد، وقتی از کودکان در مورد اینکه باران می آمد و نخودی نگران اسب بود سوال شد، کودکان پاسخ‌های جالبی دادند و گفتند  اسب که نمیتواند وارد خانه نخودی شود چون بزرگ است ودر خانه نخودی جا نمی‌شود. که بعضی ها گفتند اسب می‌تواند خودش را کوچک کند و وارد خانه نخودی شود.

انجام نمایش لولوپی برای کودکان بسیار شیرین و لذت‌بخش بود.
همچنین نشستن کودکان به صورت واک «ژ» در حیاط انجام شد.