• هستی جعفرپور ۱۰ ساله/ کتابخانه آذرستان/ ۸ خرداد

  • هستی جعفرپور/ ۱۰ ساله/ کتابخانه آذرستان/ ۸ خرداد

  • روز جهانب المر/ سودا ملکی ۸ ساله/ کتابخانه آذرستان/ ۸ خرداد

  • زهرا نعمتی ۸ ساله/ کاردستی المر/ کتابخانه آذرستان/ ۸ خرداد

  • مرسانا نعمتی ۵ ساله/ کتابخانه آذرستان/ ۸ خرداد

  • نوشتن آرزوها به عمو نوروز/ ملیکا لایق ۱۶ ساله/ کتابخانه آذرستان

  • نوشتن آرزوها به عمو نوروز/ آیلین یار احمدی ۱۱ ساله/ کتابخانه اذرستان