موقعیت مکانی: ایرانشهر، خیابان نور، ﺟﻨﺐ ﭘﺎرک ﺑﺎﻧﻮان، ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ۹۹۱۶۷۶۶۴۷۹
تعداد اعضاء:
مسئول کتابخانه
: خانم مهدوی‌فر
تلفن:
تاریخ آغاز به کار: بهمن ۹۷
پشتیبان: جهانگیر پور صمیمی و جمعهی از نیکوکاران