موقعیت مکانی: ایرانشهر، خیابان نور، ﺟﻨﺐ ﭘﺎرك ﺑﺎﻧﻮان، ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ 9916766479
تعداد اعضاء:
مسئول کتابخانه
: خانم مهدوی‌فر
تلفن:
تاریخ آغاز به کار: بهمن 97
پشتیبان: جهانگیر پور صمیمی و جمعهی از نیکوکاران