برای اینکه بچه‌ها بیشتر با تار و آهنگ مانوس و کمی سرگرم‌تر بشوند قبل از اجرا از آقا امیر و عثمان خواستم یکم با گیتار اسباب بازی یک شعر محلی بخوانند.

کتاب آهنگ تار کولی نوشته‌ی: محمدهادی محمدی را انتخاب کرده بودیم تا برای بچه‌ها بلندخوانی کنیم. بعد از انتخاب کتاب، روز قبل از نمایش بلندخوانی کتاب انجام شد. بعد به کمک بچه‌ها نقاشی و عروسک‌سازی انجام شد.

قبل از اجرای نمایش تا بچه‌های پشت‌صحنه آماده می‌شدند گفتم یکم بچه‌ها را سرگرم کنند هم ببینند بابا کولی چه تاری دارد.

مربی : شریفه و بشرا خدنگ

محل اجرا: کتابخانه رسول اکرم دوربنی، روستای دوربنی، شهرستان قشم

بیشتر بخوانید: