امروز بعد از ورزش، بازی بچه‌ها و صرف صبحانه به اتاق بازی رفتیم و هرکدام با وسیله بازی کردند دخترهای جدید با عروسک خرسی‌ها و وسایل آشپزخانه بازی کردند فقط حسنا یک‌گوشه نشسته بود و فقط نگاه می‌کرد رفتم کنارش گفتم بیا بازی کنیم که بازهم چیزی نگفت کنارش نشستم و با نرم چین‌ها شروع کردم شکلک درست کردن که سدنا آمد کنارش و گفت بیا با بازی سوزنی شکلک درست کنیم که حسنا شروع کرد با او حرف زدن دیدم به من توجه نمی‌کند و با حسنا گرم صحبت شد بعد برای آن‌ها کتاب آواورزی بخش دوم داستانک اول را بلندخوانی کردم و بعدش کارت‌های آواورزی را با بچه‌ها کارکردیم و به ‌آن‌ها گفتم بیایید نقاشی بکشیم که سدنا گفت بیایید بچه‌گربه نقاشی کنیم و همه شروع کردن به نقاشی کردن و بچه‌گربه‌هایشان را خیلی قشنگ کشیدند و رنگ کردند.

مربی: خانم اربابی

محل اجرا: کانون نوید زندگی کوشا زاهدان

بیشتر بخوانید: