داستانک هشت از بسته‌ی ریاضی آموز لولوپی+۰ را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم.

ابتدا داستانک برای بچه‌ها بلندخوانی شد سپس سؤالاتی در مورد داستانک از بچه‌ها پرسیده شد، مانند: ابتدا روز است یا هفته؟ منظور روز جلوتر است یا هفته؟ بعد از هفته چی می‌آید؟ اینکه هفته چند روز است و ماه چند هفته و چند روز است؟ در طول سال تحصیلی با بچه‌ها کارشده بود. عمو کوکو بعدازاینکه نخش را باز و بسته کرد دور زمین با نخش  چه شکل‌هایی درست کرد؟

از بچه‌ها خواستم با انگشتان خود در هوا گردی، سه‌گوش، چهارگوش بکشند.

وقتی ابتدا عمو کوکو مشغول کار شد باران تند می‌بارید یا نم‌نم؟ وقتی عمو کوکو داشت زمین را می‌کند بیلش به چیز سختی خورد یا نه؟ صدا داد؟ آیا سیاهک این صحنه را دید؟ چرا وقتی کار عمو کوکو تمام شد آن گنج را از زیرزمین درآورد؟ وقتی کار عمو کوکو تمام شد باران نم‌نم می‌بارید یا تند؟ حدس بزنید عمو کوکو چه چیزی را پنهان کرده است؟ چرا عمو کوکو به کندن ادامه نداد؟ آیا سیاهک چیزی فهمیده بود؟

سپس فعالیت مربوط به این قسمت که الگو یابی است انجام شد.

هدف از این فعالیت شناسایی و یادگیری الگوها است برای انجام این فعالیت از چهار لگو به رنگ‌های قرمز، سبز، آبی، زرد استفاده کردم یک الگو برای هر کودک آماده کردم و از او خواستم دو مرحله‌ی بعد را خودش با توجه به رنگ‌ها و ترتیب آن‌ها مرتب کند که برای نمونه کار یک کودک را برای شما گذاشتم البته برای هر کودک ترتیب رنگ‌ها را تغییر دادم تا یک الگوی جدید به دست بیاید.

نام مربی: نیلوفر چیتگر

محل اجرا: حاشیه مهد نوباوگان، ساری، مازندران

بیشتر بخوانید: