ابتدا کتاب خرگوش کوچولوی خوشحال را بلندخوانی کردیم.

سپس از المر فیل رنگارنگ کتاب داستان  به‌عنوان مهمان ویژه کلاسمان برای تدریس واک (ل) دعوت کردیم. همچنین از شخصیت المر برای تدریس واک پیوند شخصیت داستان‌ها باسواد پایه استفاده کردیم.

مربی: زینت سپاهی

محل اجرا: دبستان مولوی، روستای هوشک، سراوان

بیشتر بخوانید: