بلندخوانی الفباورزی با کاکاکلاغه، شوشتر، تیر۹۸

2019-07-13/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی داستانک هفتم سی‌بی‌لک، شوشتر، تیر ۹۸

2019-07-13/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی الفباورزی با کاکاکلاغه، شوشتر، تیر ۹۸

2019-07-13/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی آواورزی با سی‌بی‌لک، شوشتر، تیر ۹۸

2019-07-12/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی لولوپی+۰، شوشتر، تیر۹۸

2019-07-07/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی لولوپی+۰، شوشتر،تیر۹۸

2019-07-05/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی لولوپی+۰، شوشتر، تیر۹۸

2019-07-03/توسط نرگس پرسنده

آواورزی با سی‌بی‌لک، شوشتر، تیر۹۸

2019-06-26/توسط نرگس پرسنده

آواورزی با سی‌بی‌لک، شوشتر، تیر۹۸

2019-06-25/توسط نرگس پرسنده

آموزش الفباورزی، شوشتر، تیر ۹۸

2019-06-22/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی قورباغه و گنج، خوزستان، خرداد ۹۸

2019-06-08/توسط نرگس پرسنده
بلندخوانی کتاب «المر»، اهواز، خرداد 98

بلندخوانی کتاب «المر»، اهواز، خرداد ۹۸

2019-05-28/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی المر، گوریه، خرداد ۹۸

2019-05-25/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی المر، گوریه، خرداد ۹۸

2019-05-25/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی المر، خوزستان، خرداد ۹۸

2019-05-25/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی المر، دزفول، خرداد ۹۸

2019-05-23/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی با کودکان، خوزستان، خرداد ۹۸

2019-05-22/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی المر، گوریه، اردیبهشت۹۸

2019-05-21/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب، خوزستان، اردیبهشت ۹۸

2019-05-10/توسط نرگس پرسنده