ابتدا، در مورد تصویر روی جلد کتاب «خرگوش کوچولوی خوشحال» و احساس خوشحالی با کودکان گفت‌وگو کردیم. سپس، با هدف اهمیت شناخت احساسات فردی و ابراز آن، کتاب موردنظر را بلندخوانی کردیم. در فعالیت پس از بلندخوانی، با لوله‌ی دستمال کاغذی و وسایل دورریختنی، خرگوش کوچولوی خوشحال ساختیم. یکی از بچه‌ها گفت: هر وقت پدر و مادرم با هم دعوا می‌کنند خیلی ناراحت می‌شوم، این کتاب را به خانه می‌برم تا برایشان بخوانم.