بلندخوانی کتاب بوسه هایی برای بابا، پاکدشت، بهمن 96
آموزش واک خ از کتاب فارسی آموز نخودی، سراوان، بهمن 96
بلندخوانی داستانک 4 آواورزی، محمودآباد، بهمن 96