زادروز محمد قاضی مترجم ایرانی

امروز با تعدادی از کودکان تصمیم گرفتیم با ایجاد سکوت درکتابخانه  مدت ۳۰ دقیقه کتاب بخوانند.

ازکودکان بزرگتر خواستیم برای کوچکترها کتاب را بلندخوانی کنند و امروز بیش از۷۰ عنوان کتاب توسط کودکان روستا به امانت برده شده است.

مربی: مژده پلاشی

محل اجرا: کتابخانه باغ ستاره‌ها، روستای هوکرد، جیرفت

بیشتر بخوانید: