بلندخوانی کتاب، انجمن حمایت از کودکان مبتلا به سرطان تبریز (تسکین)، بهمن 95
بلندخوانی کتاب، انجمن حمایت از کودکان مبتلا به سرطان تبریز (تسکین)، دی ۹۵