بلندخوانی کتاب روباه قرمز سلام، پاکدشت، اردیبهشت97
الفبا آواورزی، پاکدشت، اردیبهشت 97
بلندخوانی کتاب المر، پاکدشت، فروردین 97
بلندخوانی کتاب بوسه هایی برای بابا، پاکدشت، بهمن 96
لندخوانی کتاب چه و چه و چه یک بچه، پاکدشت، اسفند 96