فعالیت کتابخانه‌ای، زاهدان، مرداد97
‌فعالیت‌های کتابخانه‌ای، زاهدان،مرداد 97
بلندخوانی کتاب المر، زاهدان، تیر97
فعالیت کتابخانه‌ای، زاهدان، تیر97
بلندخوانی فارسی‌آموز نخودی، زاهدان، خرداد97
بلندخوانی فارسی‌آموز نخودی، زاهدان، آذر 96
بلندخوانی سفر به سرزمین وحشی‌ها، زاهدان، آذر96
بلندخوانی کتاب امان از بی‌حوصلگی، زاهدان، آبان 96