اجرای فعالیت مجموعه «جانوران دریایی»، فنوج، تیر 97
اجرای نمایش «سفر به سرزمین وحشی‌ها»، فنوج، اردیبهشت 97