, , ,

آموزش واک ای، بهشهر، اردیبهشت۹۸

واک ای از بسته‌ی آواورزی را با بچه‌ها کار کردیم.مربی: خانم‌ عالیشاهیمحل اجرا: مهد معراج، بهشهر، مازندرانمجموعه «الفباورزی با کاکاکلاغه» مجموعه «آواورزی با سی‌بی‌لک»بیشتر بخوانید:آموزش واک آ، زاهدان، آذر۹۶ آموز…
فعالیت کتاب الفباورزی، بهشهر، اردیبهشت 98