فعالیت کتاب چه وچه وچه یه بچه، سراوان، دی 96

فعالیت کتاب چه وچه وچه یه بچه، سراوان، دی ۹۶

2019-06-01/توسط آذر زابلی پور
آموزش واک «ص»، زهک، بهمن 97

آموزش واک «ص»، زهک، بهمن ۹۷

2019-02-16/توسط هدیه خلیلیان
فعالیت کتاب المر، سراوان، بهمن 97

فعالیت کتاب المر، سراوان، بهمن ۹۷

2019-01-24/توسط آذر زابلی پور
بلندخوانی کتاب مامان من کیه؟، زابل، مرداد97

بلندخوانی کتاب مامان من کیه؟، زابل، مرداد۹۷

2018-08-04/توسط نگار نادرپژوه
فعالیت کتابخانه‌ای، زاهدان، مرداد97

فعالیت کتابخانه‌ای، زاهدان، امرداد۹۷

2018-08-02/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب گوزن شاخدار فایدش چیه؟، زابل، مرداد 97

بلندخوانی کتاب گوزن شاخدار فایدش چیه؟، زابل، مرداد ۹۷

2018-08-01/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب خرگوش کوچولوی غمگین، زابل، مرداد97

بلندخوانی کتاب خرگوش کوچولوی غمگین، زابل، مرداد۹۷

2018-07-31/توسط نگار نادرپژوه
‌فعالیت‌های کتابخانه‌ای، زاهدان،مرداد 97

‌فعالیت‌های کتابخانه‌ای، زاهدان،مرداد ۹۷

2018-07-28/توسط نگار نادرپژوه
بازی‌های فکری وآموزشی در فرایند یادگیری، زهک، مرداد 97

بازی‌های فکری و آموزشی در فرایند یادگیری، زهک، مرداد ۹۷

2018-07-24/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب دویدم و دویدم، زابل، مرداد 97

بلندخوانی کتاب دویدم و دویدم، زابل، مرداد ۹۷

2018-07-24/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی ایزی و راسو، سراوان، مرداد ۹۷

2018-07-23/توسط نگار نادرپژوه

انجام فعالیت با کودکان، سراوان، تیر۹۷

2018-07-19/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب المر، زاهدان، تیر97

بلندخوانی کتاب المر، زاهدان، تیر۹۷

2018-07-16/توسط نگار نادرپژوه
فعالیت کتابخانه‌ای، زاهدان، تیر97

فعالیت کتابخانه‌ای، زاهدان، تیر۹۷

2018-07-10/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، زابل، تیر97

بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، زابل، تیر۹۷

2018-07-09/توسط نگار نادرپژوه
برگزاری کلاس تابستانی آواورزی، زابل، تیر 97

برگزاری کلاس تابستانی آواورزی، زابل، تیر ۹۷

2018-07-05/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، زابل، تیر97

بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، زابل، تیر۹۷

2018-07-02/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی آواورزی با سی‌بی‌لک، زابل، تیر97

بلندخوانی آواورزی با سی‌بی‌لک، زابل، تیر۹۷

2018-07-02/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب چه وچه وچه یک بچه، زابل، تیر97

بلندخوانی کتاب چه وچه وچه یک بچه، زابل، تیر۹۷

2018-06-28/توسط نگار نادرپژوه
اجرای فعالیت مجموعه «جانوران دریایی»، فنوج، تیر 97

اجرای فعالیت مجموعه «جانوران دریایی»، فنوج، تیر ۹۷

2018-06-28/توسط هدیه خلیلیان
نمایش سایه، زاهدان، خرداد 97

نمایش سایه، زاهدان، خرداد ۹۷

دانش‌آموزان از فعالیت پس از بلندخوانی نمایش سایه بسیار لذت بردند تا جا…
2018-06-20/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی فارسی‌آموز نخودی، زاهدان، خرداد97

بلندخوانی فارسی‌آموز نخودی، زاهدان، خرداد۹۷

2018-06-20/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی و اجرای نمایش کتاب «المر»، زهک، خرداد 97

بلندخوانی و اجرای نمایش کتاب «المر»، زهک، خرداد ۹۷

 محل اجرا: کتابخانه با من بخوان در زهک

مر…
2018-06-18/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب «ایزی و راسو»، زاهدان، خرداد 97

بلندخوانی کتاب «ایزی و راسو»، زاهدان، خرداد ۹۷

نخست، دانش‌آموزان از اینکه بلندخوانی کنند خجالت می‌کشیدند اما حالا، ب…
2018-06-13/توسط هدیه خلیلیان
جشن المر در کتابخانه ، خرماگی، خرداد 97

جشن المر در کتابخانه ، زاهدان، خرداد ۹۷

2018-06-11/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی مادران در کلاس، فنوج، خرداد 97

بلندخوانی مادران در کلاس، فنوج، خرداد ۹۷

2018-06-11/توسط هدیه خلیلیان
انجام فعالیت‌های فکری و سرگرمی،خرماگی، خرداد 97

انجام فعالیت‌های فکری و سرگرمی،زاهدان، خرداد ۹۷

2018-06-09/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب المر، گورانکش، خرداد 97

بلندخوانی کتاب المر، گورانکش، خرداد ۹۷

2018-05-27/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی آواورزی با سی‌بی‌لک، زاهدان، خرداد97

بلندخوانی آواورزی با سی‌بی‌لک، زاهدان، خرداد۹۷

2018-05-27/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب اینجا را فشار بده، سراوان، اردیبهشت 97

بلندخوانی کتاب اینجا را فشار بده، سراوان، اردیبهشت ۹۷

2018-05-18/توسط آذر زابلی پور
بلندخوانی کامی‌شی‌بای به به لیمو و کاکلی، زاهدان، اردیبهشت97

بلندخوانی کامی‌شی‌بای به به لیمو و کاکلی، زاهدان، اردیبهشت۹۷

2018-05-12/توسط نگار نادرپژوه
آموزش سوادپایه، زاهدان، اردیبهشت97

آموزش سوادپایه، زاهدان، اردیبهشت۹۷

2018-05-12/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب جم جمک برگ خزون، زاهدان، اردیبهشت97

بلندخوانی کتاب جم جمک برگ خزون، زاهدان، اردیبهشت۹۷

2018-05-07/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی لولوپی+0، زاهدان، اردیبهشت97

بلندخوانی لولوپی+۰، زاهدان، اردیبهشت۹۷

2018-05-07/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب کسی می‌تواند بال شکسته‌ای را درمان کند، چابهار،اردیبهشت97

بلندخوانی کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟، چابهار،اردیبهشت۹۷

2018-05-05/توسط نگار نادرپژوه
اجرای نمایش «سفر به سرزمین وحشی‌ها»، فنوج، اردیبهشت 97

اجرای نمایش «سفر به سرزمین وحشی‌ها»، فنوج، اردیبهشت ۹۷

2018-04-29/توسط هدیه خلیلیان