آموزش واک «ص»، زهک، بهمن 97

آموزش واک «ص»، زهک، بهمن ۹۷

2019-02-16/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب مامان من کیه؟، زابل، مرداد97

بلندخوانی کتاب مامان من کیه؟، زابل، مرداد۹۷

2018-08-04/توسط نگار نادرپژوه
فعالیت کتابخانه‌ای، زاهدان، مرداد97

فعالیت کتابخانه‌ای، زاهدان، امرداد۹۷

2018-08-02/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب گوزن شاخدار فایدش چیه؟، زابل، مرداد 97

بلندخوانی کتاب گوزن شاخدار فایدش چیه؟، زابل، مرداد ۹۷

2018-08-01/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب خرگوش کوچولوی غمگین، زابل، مرداد97

بلندخوانی کتاب خرگوش کوچولوی غمگین، زابل، مرداد۹۷

2018-07-31/توسط نگار نادرپژوه
‌فعالیت‌های کتابخانه‌ای، زاهدان،مرداد 97

‌فعالیت‌های کتابخانه‌ای، زاهدان،مرداد ۹۷

2018-07-28/توسط نگار نادرپژوه
بازی‌های فکری وآموزشی در فرایند یادگیری، زهک، مرداد 97

بازی‌های فکری و آموزشی در فرایند یادگیری، زهک، مرداد ۹۷

2018-07-24/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب دویدم و دویدم، زابل، مرداد 97

بلندخوانی کتاب دویدم و دویدم، زابل، مرداد ۹۷

2018-07-24/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب المر، زاهدان، تیر97

بلندخوانی کتاب المر، زاهدان، تیر۹۷

2018-07-16/توسط نگار نادرپژوه
فعالیت کتابخانه‌ای، زاهدان، تیر97

فعالیت کتابخانه‌ای، زاهدان، تیر۹۷

2018-07-10/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، زابل، تیر97

بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، زابل، تیر۹۷

2018-07-09/توسط نگار نادرپژوه
برگزاری کلاس تابستانی آواورزی، زابل، تیر 97

برگزاری کلاس تابستانی آواورزی، زابل، تیر ۹۷

2018-07-05/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، زابل، تیر97

بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، زابل، تیر۹۷

2018-07-02/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی آواورزی با سی‌بی‌لک، زابل، تیر97

بلندخوانی آواورزی با سی‌بی‌لک، زابل، تیر۹۷

2018-07-02/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب چه وچه وچه یک بچه، زابل، تیر97

بلندخوانی کتاب چه وچه وچه یک بچه، زابل، تیر۹۷

2018-06-28/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی فارسی‌آموز نخودی، زاهدان، خرداد97

بلندخوانی فارسی‌آموز نخودی، زاهدان، خرداد۹۷

2018-06-20/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی و اجرای نمایش کتاب «المر»، زهک، خرداد 97

بلندخوانی و اجرای نمایش کتاب «المر»، زهک، خرداد ۹۷

 محل اجرا: کتابخانه با من بخوان در زهک

مر…
2018-06-18/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب المر، گورانکش، خرداد 97

بلندخوانی کتاب المر، گورانکش، خرداد ۹۷

2018-05-27/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی آواورزی با سی‌بی‌لک، زاهدان، خرداد97

بلندخوانی آواورزی با سی‌بی‌لک، زاهدان، خرداد۹۷

2018-05-27/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب اینجا را فشار بده، سراوان، اردیبهشت 97

بلندخوانی کتاب اینجا را فشار بده، سراوان، اردیبهشت ۹۷

2018-05-18/توسط آذر زابلی پور
بلندخوانی کامی‌شی‌بای به به لیمو و کاکلی، زاهدان، اردیبهشت97

بلندخوانی کامی‌شی‌بای به به لیمو و کاکلی، زاهدان، اردیبهشت۹۷

2018-05-12/توسط نگار نادرپژوه
آموزش سوادپایه، زاهدان، اردیبهشت97

آموزش سوادپایه، زاهدان، اردیبهشت۹۷

2018-05-12/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب جم جمک برگ خزون، زاهدان، اردیبهشت97

بلندخوانی کتاب جم جمک برگ خزون، زاهدان، اردیبهشت۹۷

2018-05-07/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی لولوپی+0، زاهدان، اردیبهشت97

بلندخوانی لولوپی+۰، زاهدان، اردیبهشت۹۷

2018-05-07/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب کسی می‌تواند بال شکسته‌ای را درمان کند، چابهار،اردیبهشت97

بلندخوانی کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟، چابهار،اردیبهشت۹۷

2018-05-05/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب «خرگوش کوچولوی خوشحال» و «افسانه‌ی درخت خرما و بزی»، چابهار، فروردین96

بلندخوانی کتاب «خرگوش کوچولوی خوشحال» و «افسانه‌ی درخت خرما و بزی»، چابهار، فروردین۹۷

2018-04-17/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب‌ دست‌هایت را بشوی، زابل، فروردین 97

بلندخوانی کتاب‌ دست‌هایت را بشوی، زابل، فروردین ۹۷

2018-04-07/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب «خانم زری به گردش می‌رود»، زهک، فروردین97

بلندخوانی کتاب «خانم زری به گردش می‌رود»، زهک، فروردین۹۷

محل اجرا: دبستان شهدای وحدت

مربی: خانم سمیه نوری

معرفی…
2018-04-05/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب «کیت، گربه و ماه»، چابهار، فروردین 97

بلندخوانی کتاب «کیت، گربه و ماه»، چابهار، فروردین ۹۷

2018-04-04/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب چه و چه و چه یک بچه، زاهدان، فروردین97

بلندخوانی کتاب چه و چه و چه یک بچه، زاهدان، فروردین۹۷

2018-03-31/توسط نگار نادرپژوه
خواندن با نوزاد، زاهدان، فروردین 97

خواندن با نوزاد، زاهدان، فروردین ۹۷

2018-03-31/توسط نگار نادرپژوه
فعالیت کتاب المر، سراوان، اسفند 96

فعالیت کتاب المر، سراوان، اسفند ۹۶

2018-03-22/توسط آذر زابلی پور
فعالیت کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، سراوان، اسفند 96

فعالیت کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، سراوان، اسفند ۹۶

2018-03-22/توسط آذر زابلی پور
فعالیت مربوط به دو کتاب، سراوان، اسفند 96

فعالیت مربوط به دو کتاب، سراوان، اسفند ۹۶

2018-03-22/توسط آذر زابلی پور
بلندخوانی کتاب بوسه‌هایی برای بابا، سراوان، اسفند 96

بلندخوانی کتاب بوسه‌هایی برای بابا، سراوان، اسفند ۹۶

2018-03-22/توسط آذر زابلی پور
بلندخوانی کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟، سراوان، اسفند 96

بلندخوانی کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟، سراوان، اسفند ۹۶

2018-03-22/توسط آذر زابلی پور