برگزاری کارگاه مادر و کودک
بلندخوانی کتاب غور غوری کوچولو بزرگ می‌شود
بلندخوانی کتاب دویدم و دویدم
کامی‌شی‌بای «گنجشک که بال و پر داشت