بلندخوانی کتاب خرگوش حکیم، ایرانشهر، بهمن 96
بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، ایرانشهر، دی 96
آموزش وام م، ایرانشهر، آذر 96
,

آموزش وام م، ایرانشهر، آذر ۹۶

واک م از بسته‌ی الفباورزی را به بچه‌ها آموزش دادم، و برای فعالیت بعد از بلندخوانی ماسک حیواناتی که با حرف م شروع می‌شوند را با همکاری یکدیگر درست کردیم.مربی: خانم ستودهمحل اجرا: مدرسه شهید قلی‌زاده، ایرانشهرخرید بسته‌ی الفبا‌ورزی…