بلندخوانی کتاب المر، گورانکش، خرداد 97
بلندخوانی کتاب کسی می‌تواند بال شکسته‌ای را درمان کند، چابهار،اردیبهشت97
بلندخوانی کتاب «خرگوش کوچولوی خوشحال» و «افسانه‌ی درخت خرما و بزی»، چابهار، فروردین96
بلندخوانی کتاب «کیت، گربه و ماه»، چابهار، فروردین 97
بلندخوانی کتاب «داستان‌های شاهنامه»، گورانکش، اسفند96
نمایش کتاب جک وسایه ی شگفت انگیزش، چابهار، بهمن 96
بلندخوانی کتاب «جک و سایه‌ی شگفت‌انگیزش»، گورانکش، دی 96
بلندخوانی یکی از دانش‌آموزان در زنگ‌های تفریح، گورانکش، آبان 96
بلندخوانی کتاب سوزان می‌خندد، گورانکش، مهر 96