بلندخوانی کتاب کسی می‌تواند بال شکسته‌ای را درمان کند، چابهار،اردیبهشت97
اجرای نمایش خانواده‌ی انگشتی، زاهدان، آبان 96