بلندخوانی کتاب کسی می‌تواند بال شکسته‌ای را درمان کند، چابهار،اردیبهشت97
بلندخوانی کتاب «خرگوش کوچولوی خوشحال» و «افسانه‌ی درخت خرما و بزی»، چابهار، فروردین96
بلندخوانی کتاب «کیت، گربه و ماه»، چابهار، فروردین 97
نمایش کتاب جک وسایه ی شگفت انگیزش، چابهار، بهمن 96