بلندخوانی خرگوش حکیم، پاکدشت، آذر96
بلندخوانی کتاب «داستانک‌های خرگوش حکیم»، محموآباد، آذر 96