نوشته‌ها

دستنامه‌ی آموزش محیط زیست: نوجوانان

دستنامه‌ی آموزش محیط زیست: نوجوانان

نوجوانان را نسبت به مسائل محیط زیست حساس کنیم از آن جا که امروزه انسان با بحران‌های زیست‌محیطی بسیاری روبه‌روست، آموزش محیط زیست به نوجوانان و نزدیک تر کردن آن‌ها به طبیعت یکی از حیاتی‌ترین وظایف خانواده‌ها و آموزشگران و مربیان است. مادرها و …
دستنامه‌ی آموزش ارزش‌های زندگی: نوجوانان

دستنامه‌ی آموزش ارزش‌های زندگی: نوجوانان

صلح و دوستی، همکاری، احترام به دیگران و مدارا را به نوجوانان آموزش دهیم در سراسر جهان، دوازده ارزش کلیدی شخصی و اجتماعی یکسان وجود دارد: صلح، احترام به یکدیگر، خشنودی یا شادی، عشق و دوستی، آزادی، مسئولیت، درستکاری، مدارا، سادگی، همکاری . فروتنی و یگانگی. …