کتابخانه‌های کودک محور با من بخوان می‌توانند در هرکجا و با هر شرایط بر پا شوند، به‌شرط آن‌که همه‌ی کتاب‌های کتابخانه باکیفیت باشند، نشست‌های بلندخوانی و فعالیت‌های پس از بلندخوانی در آن برگزار شود، با آموزشگاه‌های پیرامون در پیوند باشند، کتابخانه فضایی سرشار از سواد داشته باشد، در چیدمان کتاب‌ها و فضاسازی کتابخانه نیازهای کودکان، در دسترس بودن کتاب‌ها و تراز رغبت کودکان در نظر گرفته‌شده باشد.

کتابخانه‌های کودک محور با من بخوان، نقش هسته‌های پایدار این برنامه را در مناطق دورافتاده و محروم بر عهده دارند. کودکان و مربیانی که با برنامه با من بخوان آشنا می‌شوند، همواره نیاز دارند که در جایی ثابت و پایدار در پیوند با این برنامه بمانند و پیشرفت کنند. همه آن چیزهایی که در این برنامه ارائه می‌شود، از کتاب‌های باکیفیت تا فعالیت‌هایی مانند نشست‌های بلندخوانی، نمایش، نقاشی و کاردستی در این کتابخانه‌ها به‌گونه‌ای هدفمند و معنادار دوباره و همیشه در دسترس کودکان و مربیان آن‌ها خواهد بود. کتابدار این کتابخانه‌های کودک محور خود افزون بر نقش ترویج گر با من بخوان، الزام‌های این برنامه را مانند هم‌کنشی با کودکان و نوجوانان برای اداره بهتر این کتابخانه بر عهده دارند و در ارتباط پیوسته با آموزشگاه‌های پیرامون قرار می‌گیرد که در آن‌ها برنامه با من بخوان اجرا شده یا در حال اجرا است.