آموزش واک ر، محمودآباد، فروردین 97
بلندخوانی کتاب «نقطه» و «دست برای زدن نیست»، بندرعباس، فروردین 97