فعالیت مربوط به دو کتاب، سراوان، اسفند 96
بلندخوانی کتاب خانم حنا به گردش می‌رود، سراوان، اسفند 96