بلندخوانی آواورزی با سی‌بی‌لک، اوز، بهمن 96
کارگاه ریاضی آموز لولوپی، اوز، آذر97
بلندخوانی کتاب چگونه می توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟، اوز، اسفند 96
بلندخوانی کتاب هر وقت خوک‌ها پرواز کنند، اوز، اسفند 96
بلندخوانی کتاب دست‌هایت را بشوی، اوز، اسفند 96
بلندخوانی کتاب لولوپی +۱، اوز، بهمن 96
بلندخوانی کتاب قورباغه قورباغه است، اوز، بهمن 96
بلندخوانی کتاب چارلی و کارخانه شکلات‌سازی، اوز، بهمن 96
بلندخوانی داستانک‌های خرگوش حکیم، اوز، بهمن 96
بلندخوانی کتاب چارلی و کارخانه شکلات‌سازی، اوز، بهمن 96