مجموعه مقاله‌های خواندن با نوزاد و نوپا

مجموعه مقاله‌های خواندن با نوزاد و نوپا

واژه‌ها خوراک مغز کودک ما مدت‌ها پیش از آنکه کودکان وارد کلاس درس شوند، می‌توان مهارت خواندن را به آن‌ها آموخت. یادگیری خواندن چیزی فراتر از مهارت‌هایی است که در مدرسه می‌توانند بیاموزند. در این ویدیو، بر اساس پژوهش‌ها و مطالعات انجام‌شده، اه…
تجربه‌های کار با بسته‌های آواورزی و الفباورزی

مجموعه مقاله‌های بلندخوانی با کودکان

خواندن برای لذت در برنامه روزانه آموزگاران آیا باید خواندن برای لذت بردن، بخشی از آموزش آموزگاران باشد؟ بر اساس یافته‌های پروژه‌ای تحقیقاتی، آموزگارانی که خواندن برای لذت را تجربه و با این هدف، کتاب‌ها را مطالعه می‌کنند، کتاب‌ها را بیشتر می‌…