نوشته‌ها

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «افسانه‌ی درخت خرما و بزی»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «افسانه‌ی درخت خرما و بزی»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «افسانه‌ی درخت خرما و بزی»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آبی کوچولو»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آبی کوچولو»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «آبی کوچولو»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده ا…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «بدترین پسر دنیا»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «بدترین پسر دنیا»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «بدترین پسر دنیا» ، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از سو…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «پسر ماجراجو»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «پسر ماجراجو»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «پسر ماجراجو»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «تخم پنگوئن امپراتور»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «تخم پنگوئن امپراتور»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «تخم پنگوئن امپراتور»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگز…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «قصه‌های برگزیده از آثار شیخ عطار»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «قصه‌های برگزیده از آثار شیخ عطار»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از آثار شیخ عطار»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنما…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «غول مهربان صحرا (دنیای کاکتوسی به نام ساگارو)»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «غول مهربان صحرا (دنیای کاکتوسی به نام ساگارو)»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «غول مهربان صحرا»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از سو…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «خاطرات یک گربه‌ی قاتل»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «خاطرات یک گربه‌ی قاتل»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «خاطرات یک گربه‌ی قاتل»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزی…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «موش کوچولو»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «موش کوچولو»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «موش کوچولو»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده ا…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «موش مترو»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «موش مترو»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «موش مترو»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از س…