تصویر دستنامه طوطی و بقال

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «طوطی و بقال»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «طوطی و بقال»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از سو…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «افسانه‌ی درخت خرما و بزی»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «افسانه‌ی درخت خرما و بزی»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «افسانه‌ی درخت خرما و بزی»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آرش کمان‌دار»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آرش کمان‌دار»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «آرش کمان‌دار» ، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از س…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آبی کوچولو زرد کوچولو»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آبی کوچولو زرد کوچولو»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «آبی کوچولو زرد کوچولو»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزی…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آبی کوچولو»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آبی کوچولو»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «آبی کوچولو»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده ا…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آهنگ تار کولی»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آهنگ تار کولی»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «آهنگ تار کولی»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از …
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «ایزی و راسو»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «ایزی و راسو»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «ایزی و راسو»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده ا…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «این جا مال من است»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «این جا مال من است»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «این جا مال من است»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های …
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد» ، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربو…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «بدترین پسر دنیا»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «بدترین پسر دنیا»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «بدترین پسر دنیا» ، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از سو…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «بوسه‌هایی برای بابا»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «بوسه‌هایی برای بابا»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «بوسه‌هایی برای بابا»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزی…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «پسر ماجراجو»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «پسر ماجراجو»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «پسر ماجراجو»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «تخم پنگوئن امپراتور»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «تخم پنگوئن امپراتور»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «تخم پنگوئن امپراتور»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگز…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «چه و چه و چه یک بچه!»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «چه و چه و چه یک بچه!»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «چه و چه و چه یک بچه!» ، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های …
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «تق تق ماا، گاوهایی که تایپ می‌کنند»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «تق تق ماا، گاوهایی که تایپ می‌کنند»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «تق تق ماا، گاوهایی که تایپ می‌کنند»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ ک…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «خانه‌ای در شب»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «خانه‌ای در شب»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «خانه‌ای در شب»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از س…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «می‌خوایم یه خرس شکار کنیم»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «می‌خوایم یه خرس شکار کنیم»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «می‌خوایم یه خرس شکار کنیم»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «داستانک‌های خرگوش حکیم»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «داستانک‌های خرگوش حکیم»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «داستانک‌های خرگوش حکیم»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب…