راهنمای خواندن و فعالیت‌های مجموعه کتاب‌های قورباغه

راهنمای خواندن و فعالیت‌های مجموعه کتاب‌های قورباغه، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از سو…

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «هویج پالتوپوش»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «هویج پالتوپوش»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از …

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «هفت اسب، هفت‌رنگ»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «هفت اسب، هفت‌رنگ»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از سوی…

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «همایش پرندگان»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «همایش پرندگان»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از …

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «فرشته پدربزرگ»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «فرشته پدربزرگ»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان کتاب فرشته پدربزرگ نوشته یوتا باوئر، برنده برجسته‌ترین جایزه ادبیات کودکان است و داستانی است درباره پدربزرگی که نوه خود را برای مرگ خود آماده می‌کند، د…

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «جزیره شادی»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «جزیره شادی»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از سو…

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «فراتر از یک رویا»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «فراتر از یک رویا»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از س…

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «جادو»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «جادو»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های باکیفیت را تهیه کرده و…

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «پیکو، جادوگر کوچک»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «پیکو، جادوگر کوچک»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های با…

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «پرنده قرمز»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «پرنده قرمز»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های باکیفیت ر…

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آهنگ تار کولی»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های باکیفیت را تهیه کرده و در دسترس م…
تصویر دستنامه طوطی و بقال

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «طوطی و بقال»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «طوطی و بقال»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از سو…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «افسانه‌ی درخت خرما و بزی»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «افسانه‌ی درخت خرما و بزی»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «افسانه‌ی درخت خرما و بزی»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آرش کمان‌دار»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آرش کمان‌دار»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «آرش کمان‌دار» ، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از س…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آبی کوچولو زرد کوچولو»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آبی کوچولو زرد کوچولو»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «آبی کوچولو زرد کوچولو»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزی…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آبی کوچولو»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آبی کوچولو»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «آبی کوچولو»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده ا…

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «بنفشه‌های عمو نوروز»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «بنفشه‌های عمو نوروز»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های باکیف…