بسته آورورزی با سی‌بی‌لک
بلندخوانی کتاب «دوباره المر»
بلندخوانی کتاب «همه آن‌ها یک گربه را دیدند»