برگزاری کارگاه مادر و کودک
بلندخوانی کتاب غور غوری کوچولو بزرگ می‌شود
بلندخوانی کتاب دویدم و دویدم
کامی‌شی‌بای «گنجشک که بال و پر داشت

راهنمای خواندن و فعالیت‌های مجموعه کتاب‌های قورباغه

راهنمای خواندن و فعالیت‌های مجموعه کتاب‌های قورباغه، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از سو…