آواورزی با سی‌بی‌لک، محمودآباد، مهر 96
بلندخوانی داستانک سوم آواورزی، محمودآباد، مهر 96
بلندخوانی در کوره‌پزخانه‌ها، محمودآباد، مرداد 96
بلندخوانی داستانک دوم آواورزی، محمودآباد، اردیبهشت 96
بلندخوانی کتاب اردک کشاورز، محمودآباد، بهمن 96